INTERIØRARKITEKTENS ROLLE

Når jeg presenterer mitt framtidige yrke får jeg ofte høre "er det penger å tjene i det da?", "hvorfor blir du ikke bare arkitekt?", "hvor skal du få jobb, hvilke oppgaver skal du jobbe med som en vanlig arkitekt ikke kan gjennomføre?"

Interiørplanlegging av venterom på privatsykehus. 

Interiørplanlegging av venterom på privatsykehus. 

Vel, hør her. Arkitekter har 5 års utdannelse i forståelsen av hus, eksteriør, interiør og landskap. De er mester i totalen rundt hus og bygg. Forstå meg rett, jeg har stor respekt for arkitektene og deres jobb. De drømmer om å tegne fantastisk arkitektur, det vi omgir oss med der ute i den store verden. Arkitektur som skal passe inn i omgivelsene, samtidig som det skal skille seg ut, til det positive. 

I en slik prosess ligger det så mye mer enn et par tegninger. Det legges inn utallige timer med diskusjoner, søknader og endringer før resultatet er i boks. Kunden skal være fornøyd, og kommunen skal godkjenne. Regler skal følges, og i dag er det også krav innen energi. På grunn av dette består mye av en arkitekts jobb i dag i å skrive søknader. Byggtekniske forskrifter skal følges til punkt og prikke.  

Hvordan kan en arkitekt få mest mulig tid til å arbeide med det som er relevant for sin utdanning og profesjon, og samtidig skape et gjennomført prosjekt på alle plan? Jo - samarbeide med interiørarkitekter og landskapsarkitekter. De er profesjonelle innen sitt fagområde. Har like mange års utdannelse, bare med fordypning i interiør eller landskap ved siden av arkitekturen. Vi er også gjennom tegning av hus, plassering i landskap og har hver uke forelesninger om arkitekturens lange historie.   

Vi interiørarkitekter fordyper oss i husets indre, det indre skal stå i stil med det ytre for å skape harmoni. Belysning, akustikk, materialer, fast inventar, møblering, fargepsykologi, ønsker og behov. Vi tegner spesialløsninger etter behov og lytter til kundenes ønsker samtidig som vi informerer om krav og regler man ikke kan gå utenom. 

Nå er det slik, og spesielt her i Norden, at vi for det meste oppholder oss innendørs, faktisk i gjennomsnitt 90% av tiden. Er det ikke da god grunn til å investere i noen som kan bidra til å gjøre det beste utav steder du skal oppholde deg? Enten det er i hjemmet, på skolen eller på arbeidsplassen. 

Et godt planlagt rom er et rom hvor du føler velbehag. Et rom der du ikke nødvendigvis vet hvorfor, men det føles godt å oppholde seg der. Vi har  alle vært i rom hvor vi føler ubehag. Ubehag er mer merkbart for hjernen i form av reaksjon, og ikke der heller er det alltid man kan si hvorfor det er ubehagelig. Alt har med belysning, farger, materialer, lys og lyd å gjøre. Det er her interiørarkitekter er eksperter.  

Så er det spørsmålet om det er penger å hente. Vel, jeg tror at det man vil får man til. Ambisjoner om å tjene godt som int.ark. ser jeg ikke på som noe problem. Interiørarkitekter blir sakte, men sikkert sett på som likestilt med arkitekter, det samme gjelder for landskapsarkitekter -  profesjonene utfyller hverandre. Sammen kan vi utføre grundige og profesjonelle prosjekter. Flere arkitektkontorer ansetter arkitekter og designere av ulike slag for tett samarbeid. Yrkesglede -> kreativitet-> Livsglede - er penger alt? 

 

C


INTERIOR ARCHITECTS - WHAT THEY DO.

When I present my future career I often hear "is it money to be made in it?", "Why don't you just become an architect?", "Where can you get a job, what tasks can you do that an ordinary architect
can't? "

Well, listen up. Architects have 5 years of education in understanding the house, exterior, interior and landscape. They are masters in the total process around house building. Don't get me wrong, I respect architects and their work. Their dream is to draw fantastic architecture, what we surround ourselves with in this big world. Architecture that fits into the environment, while it stands out - to the positive.

There is so much more than a few drawings to do in such a project. It contains countless hours of discussions, applications and amendments before the result is ready, and the construction can start. Customer satisfaction is important, and the city council must approve the project. Rules have to be followed. Technical regulations must be accompanied to the point. Because of this, a lot of an architects job today consists of applications, applications and applications. 

How can an architect make the most of his/her time to work on what is relevant to their education and profession, while creating a consistent project at all levels? - By working with interior architects and landscape architects. They're professionals in their field. They have just as many years of education, the main difference is their specialisation in interior, or landscape, next to architecture. They also learn to draw houses, location in landscape and have weekly lectures on architectural history.

We, interior architects, immerse ourselves in the interior, the interior should be in line with the exterior to create harmony. Lighting, acoustics, materials, fixtures, furnishing, color psychology, desires and needs. We draw special solutions for needs and we listen to our customers' wishes while we inform them about the requirements and regulations one can't go outside.

In Scandinavia, we spend most of our time indoors, actually, on average, 90% of the time. Isn't that a good reason to invest in a professional who can help you to create the best out of the highest possible places you'll stay? Whether it's your home, school or workplace.

A well-planned room is a room where you feel pleasure. A room where you don't necessarily know why, but it feels good to stay there. We've all been in a room where we feel discomfort. Discomfort is more noticeable for the brain in terms of reaction, but you might not always be able to say why it is uncomfortable. It all has to do with lighting, colors, materials and acoustics. Interior architects are experts on these fields!

Then there is the question whether there is money to be made in it. Well, I think you can get far with high ambitions, also as an int.arc. I don't see that as a problem. Interior architects are slowly but surely regarded as equivalent to architects, the same goes for landscape architects - professions complement each other. Together we create detailed and highly professional projects. Several architects employ interior architects and designers of various kind for close cooperation.

Job satisfaction -> creativity -> exuberance - is money everything?