IT'S OFFICIAL - I'M A KROHN'ER

Denne uken startet jeg i min nye jobb hos Krohnark. Det har vært noen inspirerende dager i møte med nye mennesker og nye rutiner. Gleder meg til å få tildelt spennende utfordringer i tiden fremover. For en god start på 2017 ! 


ENGLISH

This week I started my new job at Krohnark in Oslo. It's been an inspiring week meeting new people and getting into new rutines. I'm looking forward to get started with new exciting projects in the future. What a great start of 2017 !hello OSLO hello KROHNARK

Det er ikke enkelt å få en fot innenfor bedrifter i disse dager. For å komme i kontakt med bedrifter kan det være lurt å søke om en stilling som praktikant. Det har jeg valgt å gjøre i forbindelse med min masterutdannelse. 

I løpet av de 2 årene er det lagt inn mulighet til å ta deler av utdannelsen gjennom å være praktikant, og samtidig få godkjent tiden i praksis som studie. Over lang tid har jeg følgt Krohnark på Instagram, og har fått mer og mer sansen for både de som arbeider der og firmaets prosjekter. Da jeg fikk beskjed om at praksis kunne inngå som en del av studiet, tenkte jeg fuck it - jeg sender en søknad til Heidi i Krohnark!

Det tok noen uker uten at jeg hørte noe, så jeg bestemte meg til slutt for å ta en telefon for å høre om søknaden hadde kommet frem... ettersom jeg benyttet meg av den gode gammeldagse Posten. Heidi hadde beklageligvis ikke sett noe til den fine søknaden min, men jeg fikk noen minutter med henne i telefonen. Ut fra samtalen kjente jeg at jeg ikke hadde bommet på å sende inn søknaden. Rett frem dame and I like it! Hun bad meg ringe henne tilbake uken etter, ettersom det var høstferie i Oslo.


Fordelen med å legge til internships/praksis i studietiden er at det åpner mange dører for fremtiden i form av kjennskap, og ikke minst det å få en fot innenfor i et firma. Mange bedrifter kvier seg med å ansette nyutdannede fordi det krever mye i forhold til opplæring, forventninger etc. Mange bedrifter har brent seg på dette tidligere, og krever derfor noen år med erfaringer når de skal ansette. Ved å ansette praktikanter får de en arbeidsressurs som de kan "teste ut", og er det en god match, så er det vinn-vinn for begge parter.

I januar drar jeg over fjellet med rubbel og bitt. Gleder meg til et nytt kapittel i livet.  

Sjekk den gjengen her da folkens! 

Sjekk den gjengen her da folkens! 

Viktig å sjekke om man passer inn ... heldigvis har man Photoshop til slikt .. hehe

Viktig å sjekke om man passer inn ... heldigvis har man Photoshop til slikt .. hehe


FAKTA OM KROHNARK

Krohnark er et designteam bestående av interiørarkitekter og møbeldesignere, samt et nettverk av andre kreative fag. Vi designer, utarbeider og ferdigstiller interiør som begeistrer, styrker identitet/merkevare og skaper verdier.

Krohnark har erkjent at bred og tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å identifisere, forstå og oppfylle kundenes ulike behov. Vår målsetting er å stille med team som kan bidra med forskjellig erfaringsgrunnlag, kunnskap og kompetanse, vi driver et kontor der oppdragsgivers behov blir vel ivaretatt.

Design er kommunikasjon – Interiørarkitektens oppgave er å skape gode rom gjennom planløsning, belysning, farger, former og overflater. Vi utformer miljøer som skal øke kommunikasjon og samspill mellom mennesker, tilpasset oppgavene de skal utføre og funksjonen som skal tilfredsstilles. Et gjennomtenkt interiørkonsept vil bidra til å styrke en bedrifts merkevare og gi medarbeidere ett sted de ønsker å jobbe – og ikke minst - vise frem til sine samarbeidspartnere og kunder. Krohnark har som mål å alltid levere kreative og helhetlige løsninger tilpasset og skreddersydd oppdragsgivers behov. Bedriftsidentitet via design er en av våre styrker.


Les mer om Krohnark HER

MOTIVASJON OG ENGASJEMENT

Som studentenes representant i AFAG's styre, er det min jobb å formidle studentenes saker. Frem til nå har det dessverre vært lite engasjement blant studentrepresentantene fra de ulike skolene. Dermed innkalte Annette Narverud, som jobber i sekreteriatet, og jeg, til samling i Oslo nå på fredag som var.  

Vårt mål med samlingen var å samle alle for å gi en ny oppfriskning i hva arbeidet som representant går ut på. Forhåpentligvis vil det være med på å holde motivasjonen i gang frem til sommeren. Vi ønsket at alle skulle dele erfaringer på godt og vondt. 

Alle skrev opp 3 positive og 3 negative ting om det å være studentrepresentant. Sammen gikk vi gjennom alt som var blitt nevnt, og diskuterte det sammen som en gruppe.

arkitektenes fagforbund

Dette er noe av det som ble nevnt:

- Fint å ha på CV'en

- Godt å ha et ansvar

- Fin måte å skape nettverk på 

- Inspirerende å møte studenter fra andre skoler for å dele erfaringer 

- Fint å ha råd til en ekstra vinflaske i måneden

- Vanskelig å sette seg inn

- Ønske om å være mer synlig

- Vanskelig å verve nye medlemmer

For oss som ledere, er det viktig å få et innblikk i hva som er positivt og hva som trekker ned. Kun på den måten kan vi gjøre endringer og forbedre oss. En åpen dialog gjorde susen, og engasjementet kokte over en stund. Vi diskuterte oss frem til gode løsninger, og noterte oss nyttige innspill bak ørene. 

For å oppnå resultater i forhold til engasjement i en gruppe, må man jobbe hardt. Man må lytte og ha et åpent sinn for innspill, både på godt og vondt. For oss som en liten gruppe på rundt 10 stykker, er det viktig å møtes jevnlig for å snakke sammen og få en følelse av tilhørighet. 

Møtet avsluttet vi på Rust, hvor vi spiste tapas og drakk vin i en helt uformell setting. 

rust oslo tapas

Gleder meg allerede til neste studentsamling!  

INTERIØRARKITEKTENS ROLLE

Når jeg presenterer mitt framtidige yrke får jeg ofte høre "er det penger å tjene i det da?", "hvorfor blir du ikke bare arkitekt?", "hvor skal du få jobb, hvilke oppgaver skal du jobbe med som en vanlig arkitekt ikke kan gjennomføre?"

Interiørplanlegging av venterom på privatsykehus. 

Interiørplanlegging av venterom på privatsykehus. 

Vel, hør her. Arkitekter har 5 års utdannelse i forståelsen av hus, eksteriør, interiør og landskap. De er mester i totalen rundt hus og bygg. Forstå meg rett, jeg har stor respekt for arkitektene og deres jobb. De drømmer om å tegne fantastisk arkitektur, det vi omgir oss med der ute i den store verden. Arkitektur som skal passe inn i omgivelsene, samtidig som det skal skille seg ut, til det positive. 

I en slik prosess ligger det så mye mer enn et par tegninger. Det legges inn utallige timer med diskusjoner, søknader og endringer før resultatet er i boks. Kunden skal være fornøyd, og kommunen skal godkjenne. Regler skal følges, og i dag er det også krav innen energi. På grunn av dette består mye av en arkitekts jobb i dag i å skrive søknader. Byggtekniske forskrifter skal følges til punkt og prikke.  

Hvordan kan en arkitekt få mest mulig tid til å arbeide med det som er relevant for sin utdanning og profesjon, og samtidig skape et gjennomført prosjekt på alle plan? Jo - samarbeide med interiørarkitekter og landskapsarkitekter. De er profesjonelle innen sitt fagområde. Har like mange års utdannelse, bare med fordypning i interiør eller landskap ved siden av arkitekturen. Vi er også gjennom tegning av hus, plassering i landskap og har hver uke forelesninger om arkitekturens lange historie.   

Vi interiørarkitekter fordyper oss i husets indre, det indre skal stå i stil med det ytre for å skape harmoni. Belysning, akustikk, materialer, fast inventar, møblering, fargepsykologi, ønsker og behov. Vi tegner spesialløsninger etter behov og lytter til kundenes ønsker samtidig som vi informerer om krav og regler man ikke kan gå utenom. 

Nå er det slik, og spesielt her i Norden, at vi for det meste oppholder oss innendørs, faktisk i gjennomsnitt 90% av tiden. Er det ikke da god grunn til å investere i noen som kan bidra til å gjøre det beste utav steder du skal oppholde deg? Enten det er i hjemmet, på skolen eller på arbeidsplassen. 

Et godt planlagt rom er et rom hvor du føler velbehag. Et rom der du ikke nødvendigvis vet hvorfor, men det føles godt å oppholde seg der. Vi har  alle vært i rom hvor vi føler ubehag. Ubehag er mer merkbart for hjernen i form av reaksjon, og ikke der heller er det alltid man kan si hvorfor det er ubehagelig. Alt har med belysning, farger, materialer, lys og lyd å gjøre. Det er her interiørarkitekter er eksperter.  

Så er det spørsmålet om det er penger å hente. Vel, jeg tror at det man vil får man til. Ambisjoner om å tjene godt som int.ark. ser jeg ikke på som noe problem. Interiørarkitekter blir sakte, men sikkert sett på som likestilt med arkitekter, det samme gjelder for landskapsarkitekter -  profesjonene utfyller hverandre. Sammen kan vi utføre grundige og profesjonelle prosjekter. Flere arkitektkontorer ansetter arkitekter og designere av ulike slag for tett samarbeid. Yrkesglede -> kreativitet-> Livsglede - er penger alt? 

 

C


INTERIOR ARCHITECTS - WHAT THEY DO.

When I present my future career I often hear "is it money to be made in it?", "Why don't you just become an architect?", "Where can you get a job, what tasks can you do that an ordinary architect
can't? "

Well, listen up. Architects have 5 years of education in understanding the house, exterior, interior and landscape. They are masters in the total process around house building. Don't get me wrong, I respect architects and their work. Their dream is to draw fantastic architecture, what we surround ourselves with in this big world. Architecture that fits into the environment, while it stands out - to the positive.

There is so much more than a few drawings to do in such a project. It contains countless hours of discussions, applications and amendments before the result is ready, and the construction can start. Customer satisfaction is important, and the city council must approve the project. Rules have to be followed. Technical regulations must be accompanied to the point. Because of this, a lot of an architects job today consists of applications, applications and applications. 

How can an architect make the most of his/her time to work on what is relevant to their education and profession, while creating a consistent project at all levels? - By working with interior architects and landscape architects. They're professionals in their field. They have just as many years of education, the main difference is their specialisation in interior, or landscape, next to architecture. They also learn to draw houses, location in landscape and have weekly lectures on architectural history.

We, interior architects, immerse ourselves in the interior, the interior should be in line with the exterior to create harmony. Lighting, acoustics, materials, fixtures, furnishing, color psychology, desires and needs. We draw special solutions for needs and we listen to our customers' wishes while we inform them about the requirements and regulations one can't go outside.

In Scandinavia, we spend most of our time indoors, actually, on average, 90% of the time. Isn't that a good reason to invest in a professional who can help you to create the best out of the highest possible places you'll stay? Whether it's your home, school or workplace.

A well-planned room is a room where you feel pleasure. A room where you don't necessarily know why, but it feels good to stay there. We've all been in a room where we feel discomfort. Discomfort is more noticeable for the brain in terms of reaction, but you might not always be able to say why it is uncomfortable. It all has to do with lighting, colors, materials and acoustics. Interior architects are experts on these fields!

Then there is the question whether there is money to be made in it. Well, I think you can get far with high ambitions, also as an int.arc. I don't see that as a problem. Interior architects are slowly but surely regarded as equivalent to architects, the same goes for landscape architects - professions complement each other. Together we create detailed and highly professional projects. Several architects employ interior architects and designers of various kind for close cooperation.

Job satisfaction -> creativity -> exuberance - is money everything?