GARDINER

Gardiner er ikke like mye brukt som det var for 20 år siden. Solavskjerming av ulike varianter har blitt erstatning, og fordelen med eks. persienner eller plisségardiner er at de kan skjules helt når man ikke har behov for dem. Mange tror at gardinlengder stjeler av rommet, men sannheten er at gardiner kan være med på å balansere, ramme inn og myke opp. Gardiner er ikke enkelt, men her er noen tips som kan hjelpe deg på veien mot å velge riktige gardiner til ditt hjem.

// Curtains are not as widely used as it used to be 20 years ago. Shading of different varieties have been compensation and the benefit of pleated blinds is that they can be completely hidden when they're not in use. Many believe that curtain lengths steal from the room, but the truth is that the curtains may contribute to balance, frame the room and soften it. Curtains are not easy, but here are some tips that can help you on the way of choosing the right curtains for your home.

Først og fremst er det viktig å ta hensyn til boligen gardinene skal henge i. Har du en klassisk leilighet kan du ikke ha samme oppheng som en ny moderne leilighet med store vinduer. Gardiner bør sees som en del av møblementet, og det kan være lurt å invistere i skikkelige gardiner som skal henge over tid. Det er mye måling med gardiner, så et tips er å ta kontakt med noen som er eksperter på området.

// First of all it is important to take think of the house the curtains are gonna hang in. If you have a classic apartment you can not have the same suspension as a new modern apartment with large windows. Curtains should be seen as part of the furniture, and it may be wise to invest in proper curtains that will hang over time. There is a lot of measurement with curtains, so a tip is to contact someone who's an expert on this area.

VISUELT
Gardiner brukes for å gi et visuelt i rommet. Man kan bruke gardiner for å forstørre eller forminske et rom. Dersom vinduet er lite i forhold til rommet, kan gardiner som henger utenfor vindusflaten være med på å øke romfølelsen. Det samme gjelder motsatt vei. Er vinduene store, og du ønsker å dempe dem, henger du gardinene innenfor vindusflaten. 

Et annet visuelt triks for å arbeide med takhøyde er å feste gardinene så langt oppe på veggen som mulig, og gjerne la gardinene gå helt ned til gulvet. Dette framhever og forlenger takhøyden. 

// VISUALLY
Curtains are used visually in a room. One can use curtains to enlarge or reduce a room. If the window is small compared to the room, curtains that hang outside the window surface help to increase the feeling of space. The same applies in reverse. If the windows are large, and you want to suppress them, hang curtains inside the window surface.

Another visual trick is to attach the curtains as far up the wall as possible, and let the curtains go all the way down to the floor. This emphasizes and extends the headroom.

Eksempel: Samme vindusflate, men ulike gardinoppheng.

Eksempel: Samme vindusflate, men ulike gardinoppheng.

GARDINOPPHENG
De riktige metodene er å bruke gardinskinne eller stålstang. Gardinskinner er oftest montert i tak og nærmest gjemt, dette er det opphenget som gir penest heng. Stålstenger er for det meste svarte, grå eller vanlig aluminium i farge. Ettersom mange har hvite vegger i dag, er det ikke pent med hvit stang. Til oppheng på stang kan du velge mellom maljer, hemper eller ringer. Det går også an å tre gardinen over gardinstangen, dette kalles "kanal", men med denne metoden blir det fort klumpete og vanskelig å få riktig fall.

// CURTAIN SUSPENSION
The correct method is to use curtain rail or steel rod. Curtain rails are usually mounted on the ceiling and almost hidden, this is the suspension that gives the nicest hang. Steel bars are mostly black, gray or plain aluminum in color. It's not nice to match white rods with white walls, as many people choose to have white walls today. For suspension on rods you can choose between eyelets, hooks or rings. It's also possible to thread the curtain over the curtain rod, this is called "conduit ", but with this method, it quickly becomes clumsy and difficult to get the right fall .

Bildet er lånt fra skonahem.com

Bildet er lånt fra skonahem.com

AKUSTIKK
Som andre tekstiler er gardiner også med på å dempe lyd i et rom, det forbedrer akustikken samtidig som det gjør rommet hyggeligere. Det kan være lurt å gå for noen enkle gardiner i nøytrale toner som beige, hvit, grå eller lin dersom du velger å gå for formsydde gardiner. Tenk langsiktig, at dette er noe du skal ha i flere år. 

// ACOUSTICS
As with other fabrics, curtains also help to improve the acoustics in a room, while making the room prettier. You may want to go for simple curtains in neutral tones like beige, white, gray or linen if you decide to go for tailored curtains. Think long-term, this is something you're going to have for many years.

ULIKE UTTRYKK
Ulike gardinoppheng gir ulikt uttrykk. Gardiner med ferdigsydde hipper ser myke og elegante ut, mens gardiner med maljer er strammere i uttrykket. Gardiner trenger ikke være tykke og tunge, du kan gå for tynne gardiner som fremdeles gir gjennomsyn, og heller supplere med persienner, plissé eller rullegardiner på steder der det er behov for total solavskjerming. Det er viktig å ha nok tekstil slik at det ikke ender opp i to slyntrer på hver side av vinduet. 

Dersom rommet tåler det kan du tilføre fór for å gi mer tyngde til gardinene. Det gir bedre fall, lyddemping, og tilfører du mellomfór kan du også oppnå maksimal lystetthet. Dette vil resultere i en stivere gardin med rundere folder, og mer volum. Veldig elegant og flott. 

// DIFFERENT EXPRESSIONS
Different sheeted give different expressions. Curtains with ready-made hipper looks soft and elegant, while curtains with eyelets are tighter in expression. Curtains doesn't have to be thick and heavy, you can go for thin curtains that will give inspection. You can supplement with blinds, pleated or roller blinds in places where there is a need for total shading. It is important to have enough fabric for the curtains to get the right hang.

If the room tolerate it you can provide forage to give more weight to the curtains. It provides better hang, helps with the acoustics and if you add forage it can also achieve maximum luminance. This will result in a stiffer curtain with rounded folds, and more volume. Very elegant and beautiful.

Bilde lånt fra slettvoll.no. Sofa Leopold, pall Windemere, stoler uten armlen Dorian, Stol med armlen Conrad, sofabord 2 stk Flo.

Bilde lånt fra slettvoll.no. Sofa Leopold, pall Windemere, stoler uten armlen Dorian, Stol med armlen Conrad, sofabord 2 stk Flo.

RENGJØRING
Som tips for rengjøring av gardiner anbefales det at du vasker/renser gardinene hvert tredje år dersom du bor i by eller traffikert område. Bor du et sted med renere luft holder det med hvert femte år. Har du tilgang til en steamer, anbefaler jeg å steame gardinene i folder etter at de er hengt opp. Dette resulterer i et perfekt fall. Lin har en spesiell tendens til å strekke seg under vasking, her anbefales spesielt å gå over med en steamer for å oppnå perfekt resultat. 

// CLEANING
It is recommended that you wash / cleanse your curtains every three years if you live in the city or a high trafficked area. If you live somewhere with cleaner air, every five year will be enough. If you have access to a steamer I recommend to steam the curtains while they hang up. That will give the perfect result. I especially recommended to go over linnen curtains with a steamer to achieve perfect result as they have a special tendency to stretch during washing.


KIRSCH OPPMÅLINGSSTIPS FOR GARDINSTANG
Utgå fra vinduet ditt. Mål bredden og legg til 15 cm på respektive side. Er vinduet ditt 100 cm trenger du en gardinstang som er 130 cm.


Vil du at vinduet skal oppleves større legger du til ytterligere 15 cm på hver side slik at gardinen henger foran vegg i stedet for et stykke inn på vinduet. Til et 100 cm bredt vindu trenger du da en gardinstang som er 160 cm.


// KIRSCH OPPMÅLINGSSTIPS FOR CURTAIN ROD
Emanate from your window. Measure the width and add 15 cm (5,9 in) on either side . If your window is 100 cm (39 in) you need a curtain rod that is 130 cm (51 in) .

If you want the window to be experienced larger then it is, add another 15 cm on each side so that the curtain is hanging in front of the wall instead of the window. So, with a 100 cm wide window you use a  160 cm curtain rod .


Håper disse rådene kan være til hjelp. Er gardinene sydd rett med riktige mål og med nok stoff, henger de perfekt!

// I hope this was helpful. If the curtains are sewed in the right dimensions and with enough substance, they hang perfectly !

 

C