I'M DREAMING OF A GREEN X-MAS

.. VISSTE DU AT.. Grønne planter tilfører luften oksygen. Dermed opplever vi mennesker at luftfuktigheten blir bedre dersom hjemmet inneholder planter. Ikke bare tilfører de oksygen - de tiltrekker seg også svevestøv og demper støy. Nå gleder jeg meg til å få på plass noen friske planter i leiligheten i Oslo etter jul. 

Inspirasjonsbildene er lånt fra Pinterest // Pictures borrowed from Pinterest


ENGLISH
.. DID YOU KNOW THAT .. green plants supply oxygen. Humans find that the humidity in their homes get better when they contain plants. Not only do plants add oxygen - they also attract airborne particles and suppresses noise. I am looking forward to place some fresh plants in my apartment in Oslo after Christmas.


VISUALISERING

For tiden jobber jeg med Bachelor-eksamen. Oppgaven ble utlevert for en drøy måned siden, og har sensur i starten av mai. I år, som i fjor, står vi fritt til å velge hvilket bygg vi ønsker å utforme. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Haugesund sin kjære bussterminal som ligger på Flotmyr. 

For å skape en følelse av hva jeg ønsker og ser for meg, lager jeg ofte moodboards i startperioden av et prosjekt. Disse gir meg en essens av hvilke farger, materialer osv, jeg ønsker å sette sammen. Et helhetlig konsept som jeg senere kan gå mer i dybden på, teknisk sett. 

Nymoderne 60-talls interiør?

Kafé inspo

Kafé inspo

MOOD BOARD: An arrangement of images, materials, pieces of text, etc. intended to evoke or project a particular style or concept.
— Wikipedia

MOO:D

Jeg samarbeider for tiden med to gutter fra Visuell Kommunikasjon, en grafiker og en illustratør. Sammen skal vi utarbeide en idé og plan for Marken 37. I 2017 flytter Kunst- og Designhøgskolen ut av lokalene og inn i et nytt bygg (tegnet av Snøhetta) i Møllendal. I den forbindelse trenger utleierne å få inn nye leietakere, og vi griper vår sjanse til å påvirke byggets framtid.

Vi ønsker å utarbeide et senter med hovedfokus i at designere fra ulike områder kan møtes og skape nettverk. Det skal tilrettelegges for et bygg med mye aktivitet, og hvor terskelen for å oppsøke hverandre skal være lav. Bygget skal invitere en hver til å ta turen innom, kreativ eller ikke, for å benytte seg av kompetansene som er tilgjengelige. Det skal ligge til grunnlag at de som hører til i bygget gjennom kontorplasser, lang- eller korttidsleie, skal ha utstyret lett tilgjengelig for å oppnå gode kreative prosesser. Det skal også være mulighet for andre å leie verksteder, workshops eller lokaler til møter, seminarer, debatter eller andre typer arrangementer. 

Helt i oppstartsfasen er det viktig at vi som samarbeider har god kommunikasjon. Dette er et tverrfaglig prosjekt, og det er viktig at vi forstår hverandre og er tydlige om hvilke krav vi stiller fra våre fagfelt. Min oppgave er å utføre arkitektur og interiør, mens guttene skal utføre den grafiske profilen. Sammen skal vi skape god kommunikasjon mellom bygget og dens brukere. 

For å få et innblikk i hverandres stil, og samtidig vise til stemning, følelser og tanker for bygget, har vi utarbeidet hver vårt moodboard. Ut fra dette skal vi bygge videre på byggets "nye ID", og skape en helhet. Fortsettelsen blir spennende! Marken 37's framtid ser lys ut! 

Mitt moodboard som viser til arkitektur og interiør.


Moodboards blir hovedsakelig brukt av designere, men også av andre yrker. Moodboard blir brukt i konseptutviklingen for å kommunisere de ulike stilene og kvalitetene til andre som er involvert i prosessen. Et moodboard er nyttig for referanse og blir brukt som kommunikasjonsgrunnlag.


Nå drar jeg til New York City, regner med å innhente mye inspirasjon fra byen som aldri sover. 

 

C

INTERIØRARKITEKTENS ROLLE

Når jeg presenterer mitt framtidige yrke får jeg ofte høre "er det penger å tjene i det da?", "hvorfor blir du ikke bare arkitekt?", "hvor skal du få jobb, hvilke oppgaver skal du jobbe med som en vanlig arkitekt ikke kan gjennomføre?"

Interiørplanlegging av venterom på privatsykehus. 

Interiørplanlegging av venterom på privatsykehus. 

Vel, hør her. Arkitekter har 5 års utdannelse i forståelsen av hus, eksteriør, interiør og landskap. De er mester i totalen rundt hus og bygg. Forstå meg rett, jeg har stor respekt for arkitektene og deres jobb. De drømmer om å tegne fantastisk arkitektur, det vi omgir oss med der ute i den store verden. Arkitektur som skal passe inn i omgivelsene, samtidig som det skal skille seg ut, til det positive. 

I en slik prosess ligger det så mye mer enn et par tegninger. Det legges inn utallige timer med diskusjoner, søknader og endringer før resultatet er i boks. Kunden skal være fornøyd, og kommunen skal godkjenne. Regler skal følges, og i dag er det også krav innen energi. På grunn av dette består mye av en arkitekts jobb i dag i å skrive søknader. Byggtekniske forskrifter skal følges til punkt og prikke.  

Hvordan kan en arkitekt få mest mulig tid til å arbeide med det som er relevant for sin utdanning og profesjon, og samtidig skape et gjennomført prosjekt på alle plan? Jo - samarbeide med interiørarkitekter og landskapsarkitekter. De er profesjonelle innen sitt fagområde. Har like mange års utdannelse, bare med fordypning i interiør eller landskap ved siden av arkitekturen. Vi er også gjennom tegning av hus, plassering i landskap og har hver uke forelesninger om arkitekturens lange historie.   

Vi interiørarkitekter fordyper oss i husets indre, det indre skal stå i stil med det ytre for å skape harmoni. Belysning, akustikk, materialer, fast inventar, møblering, fargepsykologi, ønsker og behov. Vi tegner spesialløsninger etter behov og lytter til kundenes ønsker samtidig som vi informerer om krav og regler man ikke kan gå utenom. 

Nå er det slik, og spesielt her i Norden, at vi for det meste oppholder oss innendørs, faktisk i gjennomsnitt 90% av tiden. Er det ikke da god grunn til å investere i noen som kan bidra til å gjøre det beste utav steder du skal oppholde deg? Enten det er i hjemmet, på skolen eller på arbeidsplassen. 

Et godt planlagt rom er et rom hvor du føler velbehag. Et rom der du ikke nødvendigvis vet hvorfor, men det føles godt å oppholde seg der. Vi har  alle vært i rom hvor vi føler ubehag. Ubehag er mer merkbart for hjernen i form av reaksjon, og ikke der heller er det alltid man kan si hvorfor det er ubehagelig. Alt har med belysning, farger, materialer, lys og lyd å gjøre. Det er her interiørarkitekter er eksperter.  

Så er det spørsmålet om det er penger å hente. Vel, jeg tror at det man vil får man til. Ambisjoner om å tjene godt som int.ark. ser jeg ikke på som noe problem. Interiørarkitekter blir sakte, men sikkert sett på som likestilt med arkitekter, det samme gjelder for landskapsarkitekter -  profesjonene utfyller hverandre. Sammen kan vi utføre grundige og profesjonelle prosjekter. Flere arkitektkontorer ansetter arkitekter og designere av ulike slag for tett samarbeid. Yrkesglede -> kreativitet-> Livsglede - er penger alt? 

 

C


INTERIOR ARCHITECTS - WHAT THEY DO.

When I present my future career I often hear "is it money to be made in it?", "Why don't you just become an architect?", "Where can you get a job, what tasks can you do that an ordinary architect
can't? "

Well, listen up. Architects have 5 years of education in understanding the house, exterior, interior and landscape. They are masters in the total process around house building. Don't get me wrong, I respect architects and their work. Their dream is to draw fantastic architecture, what we surround ourselves with in this big world. Architecture that fits into the environment, while it stands out - to the positive.

There is so much more than a few drawings to do in such a project. It contains countless hours of discussions, applications and amendments before the result is ready, and the construction can start. Customer satisfaction is important, and the city council must approve the project. Rules have to be followed. Technical regulations must be accompanied to the point. Because of this, a lot of an architects job today consists of applications, applications and applications. 

How can an architect make the most of his/her time to work on what is relevant to their education and profession, while creating a consistent project at all levels? - By working with interior architects and landscape architects. They're professionals in their field. They have just as many years of education, the main difference is their specialisation in interior, or landscape, next to architecture. They also learn to draw houses, location in landscape and have weekly lectures on architectural history.

We, interior architects, immerse ourselves in the interior, the interior should be in line with the exterior to create harmony. Lighting, acoustics, materials, fixtures, furnishing, color psychology, desires and needs. We draw special solutions for needs and we listen to our customers' wishes while we inform them about the requirements and regulations one can't go outside.

In Scandinavia, we spend most of our time indoors, actually, on average, 90% of the time. Isn't that a good reason to invest in a professional who can help you to create the best out of the highest possible places you'll stay? Whether it's your home, school or workplace.

A well-planned room is a room where you feel pleasure. A room where you don't necessarily know why, but it feels good to stay there. We've all been in a room where we feel discomfort. Discomfort is more noticeable for the brain in terms of reaction, but you might not always be able to say why it is uncomfortable. It all has to do with lighting, colors, materials and acoustics. Interior architects are experts on these fields!

Then there is the question whether there is money to be made in it. Well, I think you can get far with high ambitions, also as an int.arc. I don't see that as a problem. Interior architects are slowly but surely regarded as equivalent to architects, the same goes for landscape architects - professions complement each other. Together we create detailed and highly professional projects. Several architects employ interior architects and designers of various kind for close cooperation.

Job satisfaction -> creativity -> exuberance - is money everything?

KRITT HVITT

Jeg er glad i rene flater, men savner at vi våger litt mer når det kommer til farger og kontraster her i skandinavia. Ettersom jeg leier, har jeg ingen mulighet til å gjøre store forandringer hverken når det kommer til maling eller oppheng. Jeg har som sagt ikke store plassen, så for å gjøre det beste ut av det jeg har, har jeg bestemt meg for å sette sammen et lite kontorhjørne i hvitt. Da gjør det ikke mye utav seg, og rommet vil virke luftigere. 

// I love clean surfaces, I wish Scandinavians could dare a little bit more when it comes to colors and contrasts. Since I rent, I dont have the chance to make big changes neither when it comes to painting or hanging things on the walls. I have mentioned that don't have a lot of space, so to make the best of what I have, I've decided to put together a small office corner in white.

Skrivebord m/oppbevaring fra IKEA, Panton Chair fra Vitra, AJ gulvlampe fra Louis Poulsen, Vipp13 søppelbøtte, AJ bokstavkopp fra Design Letters.

Skrivebord m/oppbevaring fra IKEA, Panton Chair fra Vitra, AJ gulvlampe fra Louis Poulsen, Vipp13 søppelbøtte, AJ bokstavkopp fra Design Letters.

Skrivebordet inkluderer en skuffe til oppbevaring, noe som trengs på liten plass. Panton Chair er kun 41 cm i setehøyde, og hjelper slik at jeg ikke slår knærne opp i skuffen hver gang jeg skal endre sittestilling. Jeg liker å leke meg med hvitt. Hvit er ikke bare hvit, og blandes ulike hvittoner gir det et fint og harmonisk spill, samtidig som det er fint å tilføre kontraster som svart, betong og tre. 

// The desktop includes a drawer for storage, which is necessary in such a small space. Panton Chair is only 41 cm in seat height, that helps me from turning my knees up in the tray every time I change my position. I like to play with white. White is not just white. Different white tones in a mix gives a nice and harmonious expression while it's nice with contrasts like black, concrete and wood.

INSPO
Utover høsten vil nok veggen bli fylt med inspirasjonsutklipp fra magasiner og blogger alt etter hvilke oppgaver jeg arbeider med. Fin måte å holde hodet og tankene i gang på, samtidig som det er dekorerende. 

// Throughout the autumn my walls are most likely to be filled with inspiration from magazines etc.
Great way to keep your head and your mind going +  it is decorating.

Kork er fint og naturlig i utseende, og en genial måte å henge opp inspirasjon på uten å ødelegge veggen.  Bildet er tatt fra www.cameralink.se

Kork er fint og naturlig i utseende, og en genial måte å henge opp inspirasjon på uten å ødelegge veggen.  Bildet er tatt fra www.cameralink.se

KORKEKUNST
Kork er genialt, og veldig in i tiden! For det første er det en genial måte å hente inn naturlig materiale til hjemmet. For det andre veier ikke kork mye i vekt, og gir dermed den perfekte muligheten til oppheng på vegg. Kork kan enkelt henges opp med lærertyggis eller tynne knappenåler. Videre derfra kan man henge opp så mye inspobilder man ønsker. 

// Kork is brilliant, and very in! Firstly, there is an ingenious way to recoup natural materials for the home. Secondly cork doesn't have much of a weight, and that gives you the perfect opportunity for hanging things on the wall. Cork can be easily hooked up with teacher gum or thin pins. From there you can hang up as many inspopictures as you want.

Tips:
Kjøp 4 pk kuvertbrikker i kork fra IKEA (29,-) Klipp til og sett sammen så mange du trenger for å lage en korkvegg. Organisert oppheng. Bildet er tatt fra thesuperordinary.com

Organisert oppheng. Bildet er tatt fra thesuperordinary.com

OPPHENG MED LINJER
Organiser gjerne oppheng slik at det blir et rent og ryddig uttrykk. Tenk på oppheng på samme måte som med innrammede bilder. Ha klare linjer. Det er et av hovedprinsippene til oss som arbeider med interiør, enten vi setter sammen møbler eller jobber med styling. Innramminger og soner er bra for å beholde et ryddig uttrykk samtidig som vi kan være litt vågale innad med mønster og farger. 

// Organize suspension so that the appearance become clean and tidy. Think of suspension in the same way as with framed pictures. Lines. It is one of the main principles to us working with interior, whether we put together furniture or working on styling. Framing and zones is a nice way to keep a tidy appearance while still being able to be a little bit crazy inside the lines, with patterns, colors and materials.

Jeg er klar for høsten og nye utfordringer // I'm ready for fall and new challenges!

 

C

STILLEBEN

Høsten er like rundt hjørnet, og i den anledning har jeg flyttet tilbake til Bergen. De siste dagene har jeg gjort endringer i interiøret for en frisk pust. Når man ikke har store plassen å boltre seg på, er det lurt å ta i bruk tingene man eier på nye måter. En måte å gjøre det på er å lage stilleben. 

// Autumn is right around the corner, and in that occasion I have moved back to Bergen. I have made changes in my interior the last few days for a fresh breath. Because i don't have that much space, i chose to use the things I own in new ways. One way to do that is to create still lifes.

Mitt personlige stilleben. Metalliske farger opp mot svart og hvit mykner opp uttrykket

BYGG DITT EGET STILLEBEN
For å bygge et stilleben er komposisjon det viktigste for å skape orden og balanse. Det er også viktig at de ulike delene har en form for harmoni, enten de er like eller ulike. Et tips er å plassere gjenstandene i en trekant, gjerne i oddetall. Husk at kontraster framhever hverandre, både i form av farger og materialer. Bland lyse pasteller sammen med metaller eller svart. Sammen med tre, betong eller marmor vil det se lekkert ut. Innslag av naturlige materialer slår skjeldent feil.

// BUILD A STILL LIFE
The importance when you build a still life composition is to create order and balance. It is also important that the various parts have a form of harmony, whether they are the same or different. A tip is to place objects in a triangle, often in odd numbers. Remember that contrasts emphasize each other, both in terms of colour and materials. Mix pastels along with metals or black. It'll work great together with wood, concrete or marble.. A touch of natural materials rarely turn out wrong.

Store gjenstander eller stilleben ved siden av tv'en, demper den store skjermflaten.

Store gjenstander eller stilleben ved siden av tv'en, demper den store skjermflaten.

MITT STILLEBEN
Jeg har en del store bøker som er for store til å passe inn i hyller sammen med bøker av normal størrelse. I denne omgang har jeg brukt dem sammen med en bordlampe fra IKEA. Lampen var lavere enn hva jeg ønsket i forhold til TV'en den skulle stå ved siden av. Ved å bygge opp bøker fra stor til liten, i harmoniske farger ble lampen kronen på verket. Samtidig som den lyser opp de flotte bøkene. 

// MY STILL LIFE
I have a couple of nice looking books that are too large to fit into the book shelf together with books of normal size. This time I have used them together with a table lamp from IKEA. The lamp was lower than I wanted it to be in relation to the TV it was going to stand by. By building up books from large to small, in harmonious colours with the lamp as a crowning glory it looks taller and it also lightens up the books.

Vitra House Bird, Tom Dixon Etch og Kähler Globo i skjønn harmoni.

Vitra House Bird, Tom Dixon Etch og Kähler Globo i skjønn harmoni.

Målet med stilleben er å bruke de gjenstandene du har, gamle og nye, i spennende kombinasjoner for å skape personlige små utstillinger.

// Building still lives is a nice way to use the objects you have, old and new in exciting combinations to create personal small exhibits.

 

C

GARDINER

Gardiner er ikke like mye brukt som det var for 20 år siden. Solavskjerming av ulike varianter har blitt erstatning, og fordelen med eks. persienner eller plisségardiner er at de kan skjules helt når man ikke har behov for dem. Mange tror at gardinlengder stjeler av rommet, men sannheten er at gardiner kan være med på å balansere, ramme inn og myke opp. Gardiner er ikke enkelt, men her er noen tips som kan hjelpe deg på veien mot å velge riktige gardiner til ditt hjem.

// Curtains are not as widely used as it used to be 20 years ago. Shading of different varieties have been compensation and the benefit of pleated blinds is that they can be completely hidden when they're not in use. Many believe that curtain lengths steal from the room, but the truth is that the curtains may contribute to balance, frame the room and soften it. Curtains are not easy, but here are some tips that can help you on the way of choosing the right curtains for your home.

Først og fremst er det viktig å ta hensyn til boligen gardinene skal henge i. Har du en klassisk leilighet kan du ikke ha samme oppheng som en ny moderne leilighet med store vinduer. Gardiner bør sees som en del av møblementet, og det kan være lurt å invistere i skikkelige gardiner som skal henge over tid. Det er mye måling med gardiner, så et tips er å ta kontakt med noen som er eksperter på området.

// First of all it is important to take think of the house the curtains are gonna hang in. If you have a classic apartment you can not have the same suspension as a new modern apartment with large windows. Curtains should be seen as part of the furniture, and it may be wise to invest in proper curtains that will hang over time. There is a lot of measurement with curtains, so a tip is to contact someone who's an expert on this area.

VISUELT
Gardiner brukes for å gi et visuelt i rommet. Man kan bruke gardiner for å forstørre eller forminske et rom. Dersom vinduet er lite i forhold til rommet, kan gardiner som henger utenfor vindusflaten være med på å øke romfølelsen. Det samme gjelder motsatt vei. Er vinduene store, og du ønsker å dempe dem, henger du gardinene innenfor vindusflaten. 

Et annet visuelt triks for å arbeide med takhøyde er å feste gardinene så langt oppe på veggen som mulig, og gjerne la gardinene gå helt ned til gulvet. Dette framhever og forlenger takhøyden. 

// VISUALLY
Curtains are used visually in a room. One can use curtains to enlarge or reduce a room. If the window is small compared to the room, curtains that hang outside the window surface help to increase the feeling of space. The same applies in reverse. If the windows are large, and you want to suppress them, hang curtains inside the window surface.

Another visual trick is to attach the curtains as far up the wall as possible, and let the curtains go all the way down to the floor. This emphasizes and extends the headroom.

Eksempel: Samme vindusflate, men ulike gardinoppheng.

Eksempel: Samme vindusflate, men ulike gardinoppheng.

GARDINOPPHENG
De riktige metodene er å bruke gardinskinne eller stålstang. Gardinskinner er oftest montert i tak og nærmest gjemt, dette er det opphenget som gir penest heng. Stålstenger er for det meste svarte, grå eller vanlig aluminium i farge. Ettersom mange har hvite vegger i dag, er det ikke pent med hvit stang. Til oppheng på stang kan du velge mellom maljer, hemper eller ringer. Det går også an å tre gardinen over gardinstangen, dette kalles "kanal", men med denne metoden blir det fort klumpete og vanskelig å få riktig fall.

// CURTAIN SUSPENSION
The correct method is to use curtain rail or steel rod. Curtain rails are usually mounted on the ceiling and almost hidden, this is the suspension that gives the nicest hang. Steel bars are mostly black, gray or plain aluminum in color. It's not nice to match white rods with white walls, as many people choose to have white walls today. For suspension on rods you can choose between eyelets, hooks or rings. It's also possible to thread the curtain over the curtain rod, this is called "conduit ", but with this method, it quickly becomes clumsy and difficult to get the right fall .

Bildet er lånt fra skonahem.com

Bildet er lånt fra skonahem.com

AKUSTIKK
Som andre tekstiler er gardiner også med på å dempe lyd i et rom, det forbedrer akustikken samtidig som det gjør rommet hyggeligere. Det kan være lurt å gå for noen enkle gardiner i nøytrale toner som beige, hvit, grå eller lin dersom du velger å gå for formsydde gardiner. Tenk langsiktig, at dette er noe du skal ha i flere år. 

// ACOUSTICS
As with other fabrics, curtains also help to improve the acoustics in a room, while making the room prettier. You may want to go for simple curtains in neutral tones like beige, white, gray or linen if you decide to go for tailored curtains. Think long-term, this is something you're going to have for many years.

ULIKE UTTRYKK
Ulike gardinoppheng gir ulikt uttrykk. Gardiner med ferdigsydde hipper ser myke og elegante ut, mens gardiner med maljer er strammere i uttrykket. Gardiner trenger ikke være tykke og tunge, du kan gå for tynne gardiner som fremdeles gir gjennomsyn, og heller supplere med persienner, plissé eller rullegardiner på steder der det er behov for total solavskjerming. Det er viktig å ha nok tekstil slik at det ikke ender opp i to slyntrer på hver side av vinduet. 

Dersom rommet tåler det kan du tilføre fór for å gi mer tyngde til gardinene. Det gir bedre fall, lyddemping, og tilfører du mellomfór kan du også oppnå maksimal lystetthet. Dette vil resultere i en stivere gardin med rundere folder, og mer volum. Veldig elegant og flott. 

// DIFFERENT EXPRESSIONS
Different sheeted give different expressions. Curtains with ready-made hipper looks soft and elegant, while curtains with eyelets are tighter in expression. Curtains doesn't have to be thick and heavy, you can go for thin curtains that will give inspection. You can supplement with blinds, pleated or roller blinds in places where there is a need for total shading. It is important to have enough fabric for the curtains to get the right hang.

If the room tolerate it you can provide forage to give more weight to the curtains. It provides better hang, helps with the acoustics and if you add forage it can also achieve maximum luminance. This will result in a stiffer curtain with rounded folds, and more volume. Very elegant and beautiful.

Bilde lånt fra slettvoll.no. Sofa Leopold, pall Windemere, stoler uten armlen Dorian, Stol med armlen Conrad, sofabord 2 stk Flo.

Bilde lånt fra slettvoll.no. Sofa Leopold, pall Windemere, stoler uten armlen Dorian, Stol med armlen Conrad, sofabord 2 stk Flo.

RENGJØRING
Som tips for rengjøring av gardiner anbefales det at du vasker/renser gardinene hvert tredje år dersom du bor i by eller traffikert område. Bor du et sted med renere luft holder det med hvert femte år. Har du tilgang til en steamer, anbefaler jeg å steame gardinene i folder etter at de er hengt opp. Dette resulterer i et perfekt fall. Lin har en spesiell tendens til å strekke seg under vasking, her anbefales spesielt å gå over med en steamer for å oppnå perfekt resultat. 

// CLEANING
It is recommended that you wash / cleanse your curtains every three years if you live in the city or a high trafficked area. If you live somewhere with cleaner air, every five year will be enough. If you have access to a steamer I recommend to steam the curtains while they hang up. That will give the perfect result. I especially recommended to go over linnen curtains with a steamer to achieve perfect result as they have a special tendency to stretch during washing.


KIRSCH OPPMÅLINGSSTIPS FOR GARDINSTANG
Utgå fra vinduet ditt. Mål bredden og legg til 15 cm på respektive side. Er vinduet ditt 100 cm trenger du en gardinstang som er 130 cm.


Vil du at vinduet skal oppleves større legger du til ytterligere 15 cm på hver side slik at gardinen henger foran vegg i stedet for et stykke inn på vinduet. Til et 100 cm bredt vindu trenger du da en gardinstang som er 160 cm.


// KIRSCH OPPMÅLINGSSTIPS FOR CURTAIN ROD
Emanate from your window. Measure the width and add 15 cm (5,9 in) on either side . If your window is 100 cm (39 in) you need a curtain rod that is 130 cm (51 in) .

If you want the window to be experienced larger then it is, add another 15 cm on each side so that the curtain is hanging in front of the wall instead of the window. So, with a 100 cm wide window you use a  160 cm curtain rod .


Håper disse rådene kan være til hjelp. Er gardinene sydd rett med riktige mål og med nok stoff, henger de perfekt!

// I hope this was helpful. If the curtains are sewed in the right dimensions and with enough substance, they hang perfectly !

 

C

BLACK BEDROOM

I sommer tok jeg meg friheten til å male soverommet. Med utgangspunkt i tanken om å skape et rom som gir følelsen av luksus, som når man synker ned i en seng på et hotellrom etter en lang dag med sightseeing og shopping i en ny by. Jeg ønsket å bevare mest mulig av møblementet jeg hadde fra tidligere for å unngå store utgifter.

Tidligere var soverommet hvitt med en rokokkomønstret fondvegg. Wallstickers kom også opp på veggen i sin tid, men nå var det på tide med et stilskifte. 

FØR

FØR

ETTER

ETTER

FARGE: To strøk med LADY Pure Color fra Jotun, farge NCS S8500-N, matt.
Fargen er i utgangspunktet mørk grå, men den er så opp mot svart at den oppleves som svart for øyet. Svart gir rommet ekstra dybde og ro. Jeg valgte å male to vegger, samt døren, mørke, men beholdt de to resterende i deres opprinnelige hvitfarge. Et helt svart rom kan fort bli for mye av det gode. De hvite veggene bidrar til å reflektere dagslyset som kommer inn gjennom vinduene. Svart og hvit er motsetninger som tiltrekker hverandre. Sammen skaper de en spennende effekt - et såkalt grafisk uttrykk. For å mykne opp har jeg tilført planter og innslag av tre. Jeg har igså valgt å ikke fjøre noe med tak, gulv og lister.

Drømmen om et walk-in closet gjør vente på seg, men jeg har prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen. Som jenter flest har jeg sko og vesker som fortjener å ikke bli gjemt bak en skapdør. Vegghyllene fikk et nytt bruksområde (som vist på bilde). Nå bruker jeg den ene som hattehylle og den andre til sko. Ved at hyllene er like og henger parallelt, skaper det linjer som gir et ryddig uttrykk. Sammen med Muuto-Dots-knagger i svart, for oppheng av jakker, kjoler og andre ting som krever heng med lengde, er veggen prydet av ton-i-ton svart. Må legge til at svart og cognac-brunt skinn ser smashing ut sammen, også den matte grønnfargen fra bladene på oliventreet.

Black and white contrast. HAY LOOP STAND HALL og HAY kleshengere, begge i svart.

Black and white contrast. HAY LOOP STAND HALL og HAY kleshengere, begge i svart.

Det er fremdeles et par detaljer som gjenstår, blant annet lampe, og så kunne jeg tenke meg et rundt speil til den hvite veggen. På motsatt side av sengen har jeg satt et klesstativ fra HAY istedenfor nattbord. I og med at jeg har planer om å henge en pendel over nattbordet vil dette skape ubalanse, da er klesstativet med på å rette opp og beholde balansen i rommet. Det er praktisk, og samtidig dekorativt i seg selv. 

 

 

C