MASTERS: IT'S ON!

En rekke uker har allerede sust forbi, og masteroppgaven er i gang. De kommende to årene skal jeg fokusere på en bestemt problemstilling. Det har vært krevende å komme fram til et endelig fokusområde.

Bryggen, Bergen

Bryggen, Bergen

Jeg har brukt store deler av sommermånedene til å gjøre research for min egen og samfunnet sin del. Det å skulle arbeide med en oppgave i to år krever motivasjon og en iver etter å løse et gitt problem. Nettsiden forskning.no består av en rekke forskningsbaserte artikler som jeg har studert for å se om noe der kunne være aktuelt. Mitt mål for masteren har vært å finne noe som jeg kan brenne for, noe som jeg kan lære av og som vil være samfunnsnyttig. 

Under et møte med Åge Wee, nevnte jeg vanskeligheten med å finne en problemstilling. Han lente seg tilbake før han sa "de siste fire årene har det vært en økning på 400% innen drukningsulykker etter fall fra brygge eller land". Og DER satt den!

Nå gleder jeg meg stort til å grave meg dypt inn i problemstillingen. Undersøkelser, intervju, analyser, fotografier og skisser skal dokumenteres. l alle år har jeg tenkt at to år er i overkant lang tid å arbeide med en oppgave på.. men nå ser jeg behovet. Dersom jeg skal kunne delta på seminarer, kurs eller konferanser, avtale tider for intervju, bygge modeller, mock-up og kanskje en prototype, så krever det sin tid. 

Sikkerhetsutstyr på bryggen, Bergen

Sikkerhetsutstyr på bryggen, Bergen


ENGLISH

A number of weeks have already flown by and my masters program have started. For the next two years I will focus on one specific issue. It has been difficult to figure out a final problem to focus on.

I did a lot of research during the past summer months to see if I could find anything interesting. Working with a task for two years requires motivation and eagerness to solve a given problem. I studied forskning.no to see if I crossed something that would catch my interest. The website consists of a series of research-based articles. My goal for the master project have been to find a focus area that's useful to society - a project that motivates me.  A project I can learn from.

During a meeting with Åge Wee, I mentioned the difficulty of finding a problem. He leaned back and then he said " there has been an increase of 400% within drownings after falling from pier or land the last four years". And THERE I got it! My focus area!

I am looking forward to dig deeply into the issue. Surveys, interviews, analysis, photographs and sketches must be documented. I have always thought that two years would be an extremely long time to work on one project .. I totally see the need now. For me to be able to attend seminars, courses or conferences, making appointments for interviews, build models, mock-up and perhaps a prototype - all of this requires a lot of time.